Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Dina Barbosa – Okker, handelend onder de namen Studio Akina en Studio Akina Management & Consulting
 
Vestigingsplaats: Berkel en Rodenrijs

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10.00 – 19.00

E-mailadres: info.studioakina@gmail.com

KvK-nummer: 64596850

Btw-nummer: NL001621473B78
 

Studio Akina hanteert de volgende Algemene Voorwaarden & Leveringsvoorwaarden (versie 2020)


 

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever(s), waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

 

Artikel 2

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Opdrachtnemer, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd.

 

Artikel 3

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.

 

Artikel 4

Opdrachten komen tot stand nadat Opdrachtnemer schriftelijk de opdracht heeft aanvaard en de opdrachtbevestiging van opdrachtgever voor akkoord ondertekend heeft retour ontvangen dan wel een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. Wanneer Opdrachtnemer en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat voor aanvang van de opdracht een voorschotbetaling dient plaats te vinden als bedoeld in artikel 16 van onderhavige algemene voorwaarden is Opdrachtnemer pas gehouden tot het uitvoeren van de werkzaamheden over te gaan nadat de voorschotbetaling door Opdrachtnemer daadwerkelijk op haar bankrekening is ontvangen.

 

Artikel 5

Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningverplichting. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

Artikel 6

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Als Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal in het desbetreffende kalenderjaar aan opdrachtgever gefactureerde en door opdrachtgever betaalde bedrag, tot een maximum van EUR 12.500,–, en in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of zijn leidinggevende onderschikten.

 

Artikel 7

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding aan de zijde van opdrachtgever in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is.
 

Artikel 8

Opdrachtnemer voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. De uitgevoerde opdracht door Opdrachtnemer is slechts bedoeld voor opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 9

Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Opdrachtnemer hier adequaat op kan reageren.

Als een klacht terecht is, verricht Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 

Artikel 10

Elke aan Opdrachtnemer gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Opdrachtnemer zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 

Artikel 11

De opdrachtgever geeft Opdrachtnemer op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht c.q. ten behoeve van de belangenbehartiging van belang zijn aan hen te overleggen. 

 

Artikel 12

De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aansprakelijkheid van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Opdrachtnemer.
 

Artikel 13

Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium van Opdrachtnemer worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Opdrachtgever stemt er op voorhand mee in dat het uurtarief jaarlijks kan worden aangepast zonder dat daarvoor een nieuwe opdrachtbevestiging benodigd is.
 

Artikel 14

Door Opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. De gemaakte kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten etc.) worden separaat in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 15

De werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, waarna de declaraties direct opeisbaar zijn. Verrekening en opschorting door de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De declaraties moeten zonder beroep op opschorting en/of verrekening door opdrachtgever worden voldaan.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Tevens is de Opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom ter zake van administratie- en incassokosten. Opdrachtnemer heeft het recht om bij niet betaling van de opeisbare declaratie(s) haar werkzaamheden op te schorten c.q. te staken, zonder dat zulks tot enige aansprakelijkheid leidt bij Opdrachtnemer.
 

Artikel 16

Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door Opdrachtnemer in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever worden betaald. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Opdrachtnemer dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

 
Artikel 17

Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

b. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;

c. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;

d. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
e. Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst
 
Opdrachtnemer is in de in dit artikel genoemde gevallen gerechtigd om het door opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.
 
Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 17 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 17 sub e. voordoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Opdrachtnemer direct opeisbaar.

 

Artikel 18

Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 

Artikel 19

Op de tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam, Nederland.
 

Artikel 20

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Opdrachtnemer maar ook ten behoeve van alle natuurlijke personen (waaronder werknemers en hulppersonen) en rechtspersonen en bestuurders van rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.

 

De laatste versie op de website is altijd de geldende versie. Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op de website van studio Akina: www.studioakina.eu